Meny Stäng

Nybacken – socialpsykiatri

Välkommen till Nybacken, ett boende för dig med psykisk ohälsa.

På Nybacken välkomnar vi vuxna med psykisk ohälsa. Lägenheterna är på ca 30 kvm med kokmöjligheter, dusch, toalett och vissa lägenheter har egen uteplats. I kök, tv-rum och på de stora balkongerna finns möjlighet till umgänge eller att bara vara själv. Lägenheterna ligger naturnära med grönområden, bad, promenadstråk intill bostaden. Bredvid ligger Sköndals centrum med butiker. Du tar dig hit med buss på ca 12 min från Gullmarsplan eller 8 min till Farsta.

StoraSköndal_strand_liten.jpgpressbilder för stora sköndal

Stöd i eget boende

Stödet till den enskilde i det egna boendet sker genom motiveringsarbete, praktisk träning av färdigheter och kunskapsinhämtning. Den enskildes ökade insikter om den egna förmågan kontra omgivningens krav, samt stöd och feedback kring färdigheter som kan utvecklas och beteenden som ökar möjligheten till interaktion utgör en grund för den enskilde att klara det dagliga livet i egen bostad.

Den enskilde stöds i vardagen genom en tillitsfull kommunikation, tydlig struktur, rimliga krav och långsiktighet för att kunna ta ett större eget ansvar i vardagens alla sysslor. Stödet utgår alltid ifrån den enskildes upplevda behov av stöd, egna målsättningar och förutsättningar samt uppdraget från beställaren.

Kognitiva funktionsnedsättningar

Verksamhetens arbete med den enskilde som har en kognitiv funktionsnedsättning är konkret inriktad på att minska den enskildes upplevelse av stress. Genom vägledning ges den enskilde stöd att bättre klara avvägningen mellan omgivningens krav och den egna förmågan.

Lugn, förutsägbarhet och struktur samt även konkret hjälp med praktiska sysslor, är en viktig del i boendestödet. Vid behov används kognitiva hjälpmedel om det gagnar den enskildes möjlighet till ett självständigt liv.

Målet med vårt arbete är alltid att den enskilde ska få det stöd hen upplever sig behöva för att nå sina egna mål. Även om den enskildes förutsättningar kanske inte medger att en hel aktivitet kan utföras självständigt så finns det alltid delmoment som, med rätt stöd, kan utföras självständigt.

Sysselsättning, arbetsträning

Genom motiveringsarbete strävar vi efter att väcka lusten och modet hos den enskilde att våga satsa på någon form av sysselsättning. Arbetet bedrivs långsiktigt och börjar i det lilla med träning av färdigheter, hälsofrämjande arbete och kunskapsinhämtning för att succesivt ökas utifrån den enskildes, behov och förmåga.

Den enskilde stöds i vardagen med en tydlig struktur vad gäller rutiner som sömn, måltider, tidspassning, ansvar och sociala interaktioner. Rimliga krav och långsiktighet är ytterst viktigt för att den enskilde skall nå mål och resultat.

Inriktning och arbetssätt

Normaliseringsprincipen och ett salutogent perspektiv är grundstenar för en rimlig och meningsfull vardagssituation för den enskilde och är vägledande för personalen i verksamhetens dagliga arbete.

Den enskildes autonomi, funktion, delaktighet, hälsa och utveckling stöds i det vardagliga arbetet genom metoderna Ett självständigt liv (ESL) och Motiverande samtal (MI).  Lågaffektivt bemötande är ett förhållningssätt som ska förmedla trygghet och skapa lugn och positiva förväntningar vid stressituationer och problemskapande beteenden.

Målinriktad och sytematisk utvärdering av insatser för den enskilde (MOS) används för att säkerställa att resultat är mätbara och att metoderna leder till måluppfyllelse för den enskilde.

Implementeringen av metoderna i vardagsarbetet sker genom att det professionella förhållningssättet och metodernas teknik kommuniceras i handledning och i regelbundna uppföljningar samt genom löpande fortbildning.

Vill du veta mer eller hälsa på? Kontakta Siv Molin, verksamhetschef.